تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال ۹۹
موارد مهم در مورد تقویم آموزشی:
-به منظور برنامه ریزی بهتر و برگزاری منظم و مفید کلاسها برای هر ترم دوره ثبت نام تعریف شده است و خواهشمندیم که در این امر مشارکت فعال داشته باشید.
-تاریخ ۹۹/۳/۳ تعطیل می باشد.