ما خود را متعهد کرده ایم که آموزش را از سیستم سنتی و محدود به مکان های خاص به خانه و محل کار شما بیاوریم. در آموزش زبان مکالمه یا آیلتس با اولویت قراردادن ارتباطات انسانی و نیاز به تمرین گروهی ما خود را مجاب کرده ایم که این روش آموزش را بارها امتحان کنیم و از کارآمدی آن اطمینان حاصل کنیم. همچنین با توجه به نیاز همه برای مقرون به صرفه بودن آموزش و نیز در دسترس همگان بودن آن, این امر را نیز به عنوان مآموریت فرهنگی خود قبول کرده ایم و متعهد شده ایم که این امکان را برای همه و در تمام نقاط کشورمان ایجاد نماییم.